Certificat de membru

Certificatul de membru

În vederea exercitării profesiei, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, posesorii ai titlurilor oficiale de calificare prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008 stabiliţi în România, au obligaţia să se înscrie în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. 

Certificatul de membru este eliberat de OAMGMAMR prin filialele sale, la înscrierea asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în organizaţia profesională. 

Dosarele de înscriere în OAMGMAMR se depun în format fizic la sediul Filialei Cluj de către persoanele care au domiciliul legal (carte de identitate sau viză de flotant) pe teritoriul judeţului Cluj sau urmează să-și desfășoare activitatea ( ca angajat sau voluntar ) într-o unitate sanitară din județul Cluj ( dovedit printr-o adevență eliberată de unitatea sanitară angajatoare cu precizarea datei de începere a activității)

Actele necesare eliberării CERTIFICATULUI DE MEMBRU al OAMGMAMR:

Avizul anual

Avizul privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical se eliberează la cererea membrilor în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 5/11 martie 2020, la data începerii activității profesionale sau în ultimul trimestru, respectiv perioada 01 octombrie-31 decembrie al anului în curs pentru anul următor.

Pentru obținerea avizului anual, membrii Filialei Cluj a OAMGMAMR trebuie să prezinte următoarele:

 1. Asigurarea de Răspundere Civilă Profesională a personalului medical, valabilă pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a anului pentru care se eliberează avizul (copie).
  Asigurările de răspundere civilă în domeniul medical, se vor încheia numai cu societăți de asigurări autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Asigurări.
  • Valorile minime ale riscului asigurat sunt:
   • echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, pentru asistenții medicali generaliști, moașele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi, centre de primiri urgenţe şi unităţi de primiri urgenţe, servicii de ambulanţă;
   • echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro, pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare;
   • echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro, pentru asistenţii de farmacie, asistenții medicali specialitatea igienă şi sănătate publică şi asistenții care îşi desfăşoară activitatea în instituții/ secţii de medicină legală.
   • echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro, pentru asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită profesia în regim independent ca persoană fizică independentă sau titular de cabinet individual de practică independentă,
 2. Extras REVISAL (Raport per salariat), datat și ștampilat de angajator;
  În cazul schimbării locului de muncă, de la locul de muncă anterior se vor prezenta documente care atestă încetarea raporturilor contractuale (decizia de încetare contract individual de muncă sau extras Revisal;, Certificatul de voluntariat pentru cei care au încetat contractul de voluntariat;
  Decizie încetare contract ca persoană fizică independentă și declarație de venituri depusă la Administrația Finanțelor Publice, noul contract de muncă, după caz)
  Asistenții medicali care exercită profesia în baza unui contract de prestări servicii cu o unitatea sanitară de stat sau privată se vor prezenta cu copia contractului de prestări servicii valabil pe parcursul anului pentru care solicită avizarea, a actului adițional de prelungire a contractului, însoțite de declarația unică de la ANAF pentru regularizarea cotizației din anul precedent.
 3. Realizarea celor 30 credite EMC aferente anului anterior celui pentru care se solicită avizarea.
  Sunt exceptaţi de la obligativitatea de a cumula creditele stabilite pentru un an calendaristic membrii OAMGMAMR care au profesat o perioadă mai mică de şase luni în anul calendaristic şi asistenţii medicali nevăzători.
 4. Plata cotizaţiei de membru OAMGMAMR, pentru membrii cărora nu li se reține lunar pe statul de plată;
 5. Asistenţii medicali generaliști, moașele și asistenții medicali pensionari, care îşi continuă activitatea profesională, vor depune şi certificatul de sănătate fizică și psihică pentru obținerea avizului anual.
 6. Avizul anual pentru asistenţii medicali generalişti, asistenţi medicali şi moaşe care îşi exercită profesia ca persoană fizică independentă se eliberează numai persoanelor care fac dovada încheierii unor contracte de prestări servicii cu unităţi sanitare/instituţii/alţi furnizori de servicii de îngrijiri medicale autorizate conform legii, potrivit calificării profesionale dobândite.

În cazul în care au survenit modificări ale numelui sau ale datelor profesionale de la anterioara avizare, se va prezenta și:

 • Certificatul de membru în original;
 • Pentru schimbarea numelui – copia cărții de identitate, copie certificat căsătorie/sentință de
  divorț;
 • Pentru modificarea unor date profesionale: diploma de absolvire postliceală/facultate în
  cazul în care înscrierea și eliberarea Certificatului de Membru s-a făcut pe baza adeverinței
  de absolvire; adeverință grad principal/specializare pentru completare pe CM (după caz);

În situația în care asistent medical generalist, moașa sau asistentul medical nu a exercitat profesia pentru o perioadă de timp, şi pentru această perioadă nu a solicitat suspendarea calității de membru, dorind să își păstreze calitatea de membru, acesta va depune:

 • adeverința cu perioada întreruperii activității: suspendarea contractului colectiv de muncă pentru CFS; adeverință cu perioada concediului de boală obișnuită, cu perioada concediului pentru risc maternal, sarcină şi lăuzie, data suspendării contractului de muncă pentru concediul de creștere copil; decizia de revenire, etc., (după caz);
 • în situația în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, în copie, documentele emise de autoritatea competenta sau angajatorul din statul în cauză, din care sa rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat, precum si o copie a traducerii autorizate a acestor documente;
 • dovada achitării cotizației de membru în cuantum de 120 lei/an.