Departamentul Juridic

Departament juridic funcţionează sub directa coordonare a preşedintelui la nivel de filiale judeţene.

Departamentul juridic îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • asigură consultanţă juridică pentru organizaţie;
 • asigură asistenţă juridică pentru OAMGMAMR în faţa oricăror organe jurisdicţionale;
 • întocmeşte formalităţile prevăzute de lege în cazul modificării actelor care reglementează profesia de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical;
 • redactează decizii, hotărâri ale Biroului Consiliului judeţean şi/sau Consiliului judeţean;
 • participă la elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al OAMGMAMR, a Codului de etică şi deontologie, a Statutului OAMGMAMR;
 • elaborează puncte de vedere şi răspunsuri la corespondenţa cu membrii OAMGMAMR, cu filialele OAMGMAMR şi cu alte instituţii;
 • colaborează la întocmirea regulamentelor, instrucţiunilor, precum şi a altor acte cu caracter normativ elaborate de OAMGMAMR;
 • avizează actele cu caracter juridic ale organizaţiei la solicitarea conducerii OAMGMAMR;
 • colaborează la elaborarea Statutului, Regulamentului de organizare şi funcţionare al OAMGMAMR, Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi asistentului medical din România;
 • asigură consultanţă juridică pentru organizaţie în domeniul derulării programelor de calificări şi în domeniul legislaţiei muncii;
 • informează organele de conducere ale OAMGMAMR asupra legislaţiei muncii/specifice;
 • colaborează cu Ministerul Sănătăţii, cu Autoritatea Naţională a Calificărilor, cu organizaţii, autorităţi şi instituţii ale statului în limitele competenţei profesionale;
 • colaborează la transmiterea către autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ale Confederaţiei Elveţiene, a informaţiilor solicitate prin mecanismul de alertă;
 • participă la lucrările Comisiei judeţene de etică şi deontologie;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Biroul Consiliului judeţean şi de preşedinte, în limitele competenţei sale.