Eliberare documente

Eliberare duplicat certificat de membru

Eliberarea unui duplicat la Certificatul de membru se face în conformitate cu Hotărârea Nr. 32/2017.

OAMGMAMR eliberează duplicate ale certificatului de membru, care au fost pierdute, furate, distruse complet sau deteriorate parţial.

Pentru eliberarea duplicatului certificatului de membru, solicitantul va depune următoarele documente:

  • cerere (va include și declarație scrisă a titularului în care sunt cuprinse împrejurările în care documentul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat);
    Formular tip (descarcă Cererea pentru eliberare duplicat Certificat de membru);
  • copia actului pierdut (dacă există);
  • copia actului de identitate al titularului;
  • dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a pierderii, furtului, distrugerii, deteriorării certificatului de membru sau dovada publicării anunţului într-un cotidian de largă circulaţie.
    Pentru publicarea pierderii unui act în Monitorul Oficial al României, titularul acestuia se va adresa Regiei Autonome „Monitorul Oficial” (http://www.monitoruloficial.ro).

Eliberare adeverință participare concurs

Pentru participarea asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali la concursuri sau examene de ocupare a unor posturi vacante sau temporar vacante, dovada calităţii de membru se face în baza Certificatului de membru şi adeverinţei pentru participare la concurs.

Actele necesare pentru eliberarea adeverinței de participare concurs/examen pentru ocuparea unui post vacant sunt:

Precizări:

Adeverința are termen de valabilitate 30 de zile de la data emiterii.