Informare privind protecția datelor cu caracter personal

OAMGMAMR Filiala Cluj, organizaţie profesională, neguvernamentală, de interes public, apolitică, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică şi responsabilităţi delegate de autoritatea de stat, cu sediul în Str. Ilie Măcelaru nr. 32, Municipiul Cluj-Napoca, prelucrează date cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin în temeiul prevederilor OUG nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată prin Legea nr.53/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Modul de gestionare a datelor cu caracter personal respectă reglementările Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

În scopul îndeplinirii obligațiilor legale privind controlul şi supravegherea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi, respectiv, a profesiei de asistent medical, OAMGMAMR Filiala Cluj, prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume si prenume, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, data nasterii, locul nasterii, adresa de domiciliu/de corespondență, telefon, email, date privind starea civilă, cetățenia, starea de sănătate, abaterile disciplinare, locul de muncă, formarea profesională, venitul, cazierul judiciar.

În principal, datele personale prelucrate sunt cele rezultate prin completarea de către persoanele vizate a cererilor, declaraţiilor pe proprie răspundere, precum și din documente/acte sau copii ale unor documente/acte, depuse la OAMGMAMR Filiala Cluj, necesare în contextul relaţiei dintre persoana vizată şi organizaţia profesională conform prevederilor legale, statutului organizaţiei, regulilor şi procedurilor interne ale organizaţiei prin care sunt reglementate activităţile desfășurate pentru atingerea scopurilor legitime.

Totodată, când utilizaţi site-ul www.oammr-cluj.ro, formularul de pe site, sau când contactaţi OAMGMAMR Filiala Cluj prin e-mail, ne comunicați și ne dați acces în mod voluntar la informații/date personale. Aceste informații/date pot să includă numele, prenumele, adresa de e- mail, numărul de telefon, data naşterii, adrese de corespondență/de domiciliu, loc de muncă, profesie, studii, etc.

Vă asigurăm că toate aceste informații sunt păstrate în condiții de securitate și confidențialitate, nu dezvăluim, nu transferăm și nu vindem informații către terți, iar persoanele care vor avea acces la datele furnizate de dumneavoastră, semnează angajamente, declaraţii sau contracte de confidențialitate în acest sens, dacă nu fac parte din categoria celor exceptate prin lege.

Datele cu caracter personal menționate mai sus sunt destinate utilizării de către OAMGMAMR Filiala Cluj şi pot fi comunicate următorilor destinatari: autorităţilor publice cu atribuţii în domeniu, organe judiciare, autorităților competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi altor destinatari care au legătură directă cu realizarea scopului pentru care sunt furnizate aceste date.
Datele cu caracter personal se pot comunica în una dintre următoarele situaţii:
a) dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul expres şi neechivoc pentru comunicarea datelor sale; b) fără consimţământul persoanei vizate în cazurile prevăzute de lege.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele personale în mod corect, acestea fiind necesare în scopul determinat prin cadrul normativ în vigoare. Refuzul de a furniza unele date solicitate poate determină imposibilitatea eliberării documentelor necesare exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical.

Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal este constituit în principal din prevederile legale aplicabile, solicitarea sau consimţământul dumneavoastră prin completarea voluntară a formularului de înregistrare pe site-ul sau a formularului de consimţământ.
Datele personale menţionate mai sus vor fi păstrate pe o perioadă de timp stabilită conform legislaţiei specifice arhivării.

Scopurile prelucrării datelor personale de către OAMGMAMR Filiala Cluj:

 • înregistrarea membrilor în Registrului Unic Naţional al Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, şi actualizarea acestuia;
 • pentru ţinerea unei evidenţe a membrilor;
 • eliberarea certificatelor de membru, precum şi a duplicatelor acestora;
 • suspendarea/întreruperea suspendării din calitatea de membru;
 • eliberarea avizelor anuale pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical pe teritoriul României;
 • reatestarea profesională ca asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical;
 • recunoaşterea calificărilor profesionale de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical;
 • organizarea examenelor;
 • derularea activităţilor de educaţie medicală continuă: iniţierea şi promovarea de forme de educaţie continuă (inclusiv online), creditare cursuri şi acreditare furnizori, eliberarea diplomelor de participare la cursurile EMC şi a duplicatelor acestora;
 • eliberare adeverinţe;
 • soluţionarea cererilor şi petiţiilor;
 • analizarea cazurilor de abateri de la normele de etică şi deontologie profesională şi de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdicţie profesională;
 • mecanismul de alertă – informarea OAMGMAMR pentru interogarea sau informare IMI privind restrângerea sau interzicerea exercitării profesiei;
 • avizarea înfiinţării de cabinete individuale de practică independentă a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali;
 • îndeplinirea altor obligaţii legale.

Pe lângă scopul îndeplinirii obligaţiilor sale legale, OAMGMAMR Filiala Cluj, poate prelucra date cu caracter personal în vederea derulării de proiecte finanţate sau cofinanţate din fonduri europene, editarea unor revisite sau materiale cu specific informativ profesional, comunicarea cu utilizatorii site-ului web sau prin intermediul reţelelor de socializare. În aceste situaţii, prelucrarea datelor personale se realizează în baza consimţământului utilizatorilor/persoanelor vizate. OAMGMAMR Filiala Cluj are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi. Conform Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 Regulamentul General privind protectia datelor aveţi următoarele drepturi: de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor, de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc, de a solicita accesul la datele personale, dreptul de rectificarea, stergerea sau restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitate, dreptul la opoziţie (cu exceptia cazului în care această prelucrare se face ca urmare a respectării unor cerinţe legale), dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional individual automatizat, inclusiv profilare.

Pentru întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau pentru exercitarea drepturilor, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Filiala Cluj la următoarea adresă: Municipiul Cluj-Napoca, Str. Ilie Măcelaru, nr.32. Datele de contact ale responsabilului pentru protecția datelor al OAMGMAMR Filiala Cluj prin e-mailul filialei: cj-secretariat@oamr.ro, telefon: 0264/532101, fax: 0264/487058. De asemenea, beneficiaţi de dreptul de a vă adresa cu o plângere, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro/) precum şi de dreptul de a vă adresa justiţiei.