Practica independentă

OAMGMAMR s-a preocupat constant pentru îmbunătățirea cadrului legal de exercitare a profesiei de asistent medical generalist, a moașei și a asistenților medicali.

Prin apariția Ordinului MS Nr. 1454 din 2 decembrie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim independent, s-a concretizat inițiativa legislativă menită să permită asistenților medicali accesul facil către practica în regim independent a profesiei.

Reglementarea cuprinde:

 • Formele de exercitare în regim independent a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă, precum şi a profesiei de asistent medical;
 • Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical;
 • Serviciile de îngrijiri medicale ce pot fi furnizate în regim independent de asistentul medical generalist, de moaşă şi de asistentul medical prin cabinetele de practică independent;
 • Dotarea minimă obligatorie pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical;
 • Structura funcţională a cabinetelor de practică independentă;
 • Documentaţia privind evidenţa activităţii de îngrijiri medicale acordate prin cabinetele de îngrijiri medicale independente.

După modul de înființare, cabinetele de practică independente sunt:

 • Cabinete de practică independentă fără personalitate juridică – forme de exercitare liberală a profesiei de asistent medical generalist, moașă și asistent medical:
  • persoană fizică independentă;
  • titular de cabinet individual de practică independentă, după caz, a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă, a profesiei de asistent medical;
  • cabinete asociate de practică independentă, după caz, a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă, a profesiei de asistent medical, ca urmare a asocierii titularilor;
 • Cabinetele de practică independentă care se înfiinţează potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990 (cu condiția ca 1/3 din consiliul de administrație sau administratorul să fie asistenși medicali și să aibă obiect de activitate unic)– cu personalitate juridică proprie;
 • Cabinete de practică independetă organizate în structura persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial.
  Fundaţiile şi asociaţiile legal constituite pot înfiinţa şi organiza în structura lor, pe baza hotărârii organelor de conducere, cabinete de practică independente furnizoare de servicii de îngrijiri medicale.

Asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical pot dobândi calitatea de persoană fizică independentă prin înregistrare la administraţia financiară în a cărei rază teritorială domiciliază, în baza certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, care va fi însoţit de un aviz pentru înregistrarea ca persoană fizică independentă.

Cererea pentru eliberarea avizului pentru înregistrarea la administraţia financiară se va depune la filiala Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România la care este înregistrat în calitate de membru. (Descarcă)

După obţinerea codului de înregistrare fiscală (CIF), pentru a exercita profesia în calitate de persoană fizică independentă, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali vor solicita Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România eliberarea avizului anual.

Avizul anual pentru asistenţii medicali generalişti, asistenţi medicali şi moaşe care îşi exercită profesia ca persoană fizică independentă se eliberează numai persoanelor care fac dovada încheierii unor contracte de prestări servicii cu unităţi sanitare/instituţii/alţi furnizori de servicii de îngrijiri medicale autorizate conform legii, potrivit calificării profesionale dobândite și numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul calendaristic respectiv – în valoare de 20.000 euro.

Pentru mai multe informații:

 • ORDINUL Nr. 1454/2014 din 2 decembrie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim independent;
 • HOTĂRÂREA Nr. 12 din 27 martie 2015 privind aprobarea Procedurii de avizare și reavizare a cabinetelor individuale de practică independentă pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali;