Reatestare profesională

În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care un asistent medical generalist, o moaşă sau un asistent medical nu îşi exercită profesia efectiv, legal şi neîntrerupt pe o perioadă de cel puţin un an, în ultimii 5 ani de la data absolvirii studiilor care atestă formarea în profesie, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România reatestă, la cerere, competenţa profesională a acestuia, în vederea exercitării profesiei.”

Conform Hotărârii nr. 44 / 05.12.2023, în vederea exercitării profesiei, asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical trebuie să facă dovada că nu a avut o întrerupere în exercitarea profesiei mai mare de 4 ani anterior datei solicitării avizului anual; în caz contrar, la cerere, poate solicita reatestarea competenţelor profesionale.

Pentru a fi reatestat, candidatul va efectua un stagiu practic şi va susţine o probă teoretică în termen de maximum 30 de zile de la finalizarea stagiului.

Stagiul practic poate avea o durată de până la 6 luni şi se realizează cu respectarea următoarelor prevederi:

    a) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care au o vechime în specialitate mai mică de 3 ani vor efectua 504 ore de practică, care pot fi repartizate inegal, maximum 8 ore/zi;

    b) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care au o vechime în specialitate mai mare de 3 ani vor efectua 160 de ore de practică, care pot fi repartizate inegal, maximum 8 ore/zi;

Pentru înscrierea la procedura de reatestare, candidatul va depune o cerere (Anexa Nr. 11-descarcă cererea aici) la care se vor anexa următoarele documente:

    a) copie carte de identitate (CI);

    b) dovada calităţii de membru OAMGMAMR;

    c) certificat de sănătate fizică şi psihică;

    d) cazier judiciar;

    e) documente care să ateste vechimea dobândită anterior în exercitarea    

        profesiei;

    f) dovada achitării taxei pentru reatestarea competenţei profesionale.

Stagiul de reatestare se va efectua în unităţi sanitare cu paturi, servicii de ambulanţă judeţene/al municipiului Bucureşti-Ilfov, centre de recuperare, laboratoare, unităţi farmaceutice, direcţii de sănătate publică, autorizate conform legii, care pot asigura desfăşurarea stagiului practic conform specialităţii candidatului, stabilite de preşedintele filialei OAMGMAMR;

Stagiul practic va fi coordonat de directorul de îngrijiri/asistentul-şef, sau alt asistent medical care are experiza necesară, desemnat de conducerea unității respective.Se va desfăşura sub îndrumarea unuia sau mai multor mentori, după caz, care pot fi asistentul şef de secţie, alți asistenți medicali care au expertiza necesară, desemnat/desemnați de coordonatorul de stagiu, din unitatea respectiva.

Înscrierea la proba teoretică se va face obligatoriu cu cel putin o săptămană înainte de data stabilită pentru proba teoretică.

Pentru mai multe informații citește aici (Metodologia de reatestare profesională)