Suspendare

Se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 29/4 decembrie 2017

Suspendarea calității de membru la cerere

Pe durata suspendării calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se suspendă de drept toate obligațiile și drepturile ce decurg din calitatea de membru, inclusiv dreptul de a profesa.

La cerere, membrii OAMGMAMR care, din motive obiective, întrerup pe o durată de până la 5 ani exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moașă și asistent medical pot solicita suspendarea calității de membru pe durata respectivă.

Suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR poate fi solicitată pe o perioadă de până la 5 ani, în următoarele situaţii:

 • concediu de maternitate;
 • concediu pentru creşterea copilului de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
 • concediu pentru incapacitate temporară de muncă, dacă acesta are o durată mai mare de 6 luni;
 • concediu paternal;
 • şomaj, caz în care suspendarea se acordă pe durata şomajului;
 • rezidenţă temporară pe teritoriul altei ţări, dacă depăşeşte 6 luni;
 • alte motive obiective care justifică imposibilitatea exercitării profesiei pe o perioadă
 • determinată, de până la cinci ani.

Solicitarea de suspendare se depune la filiala OAMGMAMR la care asistent medical generalist, moașa sau asistent medical este membru. 

 • Documentele necesare pentru suspendarea la cerere a calității de membru sunt:
 • Cerere;
  Formular tip (descarcă Cererea de suspendare a calității de membru);
 • Certificatul de membru, în original;
 • Avizul de liberă practică pentru anul in curs, (după caz), în original;
 • Adeverință de la locul de muncă sau copii (în conformitate cu originalul) ale documentelor justificative, pe baza cărora se solicită suspendarea calităţii de membru la cerere (documente medicale, decizii de suspendare a contractului de muncă, carnet de şomaj, dovada rezidenţei în altă ţară etc.).

Cererea de suspendare va fi depusă personal sau prin împuternicit.

Încetarea suspendării calității de membru al OAMGMAMR

Încetarea suspendării la cerere a calităţii de membru al OAMGMAMR se face, prin depunerea următoarelor documente:

 • Cerere;
  Formular tip (descarcă Cererea de încetare a suspendării calității de membru);
 • Certificatul de cazier judiciar;
 • Certificatul de sănătate fizică şi psihică (Certificat medical tip A5), aflate în termen de valabilitate;
 • Adeverința cu perioada întreruperii activității: suspendarea contractului colectiv de muncă pentru CFS; adeverință cu perioada concediului de boală obișnuită, cu perioada concediului pentru risc maternal, sarcină şi lăuzie, data suspendării contractului de muncă pentru concediul de creștere copil; decizia de revenire, etc, (după caz);
  În situația în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, în copie, documentele emise de autoritatea competenta sau angajatorul din statul în cauză, din care sa rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat, precum si o copie a traducerii autorizate a acestor documente dovada reluării activității profesionale (adeverință de la locul de muncă), după caz;
 • Asigurare de raspundere civilă (dupa caz).

Cererea de încetare a suspendării calității de membru se depune la filiala OAMGMAMR la care solicitantul este membru, cu cel puţin 5 zile anterior datei la care acesta urmează să îşi reia activitatea profesională.

Încetarea calităţii de membru al OAMGMAMR

Încetarea calităţii de membru al OAMGMAMR poate interveni în următoarele situaţii:

 • la cerere, prin renunţarea la calitatea de membru;
 • prin decesul membrului OAMGMAMR;
 • prin pensionare (în baza deciziei de pensionare depuse la filială), dacă membrul respectiv nu doreşte să îşi menţină calitatea de membru şi după vârsta pensionării;
 • prin hotărârea Consiliului naţional al OAMGMAMR de retragere a calităţii de membru, ca urmare a aplicării unei sancţiuni disciplinare;
 • prin punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti definitive.

Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care doresc să renunţe la calitatea de membru, se vor adresa filialei OAMGMAMR unde sunt înregistraţi.

Solicitarea se va face în scris prin depunerea următoarelor documente:

Cererea de renunţare la calitatea de membru al OAMGMAMR va fi depusă personal sau prin împuternicit.

Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care doresc să renunţe la calitatea de membru al OAMGMAMR trebuie să fie la zi cu plata cotizaţiei de membru.

Suspendarea disciplinară a calității de membru

Suspendarea disciplinară a calităţii de membru al OAMGMAMR are loc în următoarele situaţii:

 • prin hotărâre a Consiliului naţional al OAMGMAMR;
 • prin hotărâre a Consiliului judeţean, în cazul nerealizării anuale a numărului minim de credite;
 • prin decizie a Biroului Consiliului judeţean, în cazul membrilor care nu au plătit cotizaţia datorată pe o perioadă de 6 luni;
 • ca urmare a pronunţării unei hotărâri definitive a instanţei judecătoreşti pentru săvârşirea unei infracţiuni legate de exercitarea profesiei.

Suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR prin hotărâre emisă de Consiliul naţional al OAMGMAMR poate interveni în următoarele situaţii:

 • ca sancţiune disciplinară, în condiţiile prevăzute de art. 62 alin. (3) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
 • pe durata stării de incompatibilitate

Hotărârea Consiliului naţional al OAMGMAMR prin care se decide suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR va fi transmisă filialei căreia îi aparţine membrul respectiv, în termen de cel mult 5 zile de la adoptare.

Preşedintele filialei judeţene a OAMGMAMR va întreprinde toate demersurile necesare pentru înştiinţarea persoanei în cauză, va înştiinţa direcţia de sănătate publică judeţeană şi angajatorul unde membrul sancţionat îşi desfăşoară activitatea şi va dispune actualizarea corespunzătoare a bazei de date a Registrului naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.

Suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR, în cazul membrilor care, în termen de 6 luni, nu au realizat numărul minim de credite pentru anul precedent, se va face prin hotărâre a Consiliului judeţean al OAMGMAMR și încetează la data realizării numărului de credite restante.

Suspendarea calității de membru al OAMGMAMR în cazul membrilor care nu au plătit cotizația datorată pe o perioadă mai mare de 6 luni, se va face prin decizie emisă de Biroul Consiliului județean al OAMGMAMR, și încetează la data achitării cotizației restante.

În cazul în care suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR intervine ca urmare a pronunţării unei hotărâri definitive a instanţei judecătoreşti pentru săvârşirea unei infracţiuni legate de exercitarea profesiei, hotărârea instanţei va fi adusă la cunoştinţa Biroului executiv al OAMGMAMR, direcţiei de sănătate publică judeţene şi angajatorului membrului respectiv, de către preşedintele filialei.

Membrul OAMGMAMR suspendat disciplinar este obligat să depună certificatul de membru și avizul de liberă practică (dacă este cazul) în original la filiala OAMGMAMR al cărei membru este.